Prawo Pracy - zmiany 2013

Prawo pracy - zmiany 2013

Niemal co roku w polskim prawie pracy zachodzą co i rusz, większe lub mniejsze zmiany. Tak też jest i w tym roku, czasem są mało istotne, ale dość często w dużym stopniu wpływają na prawa i obowiązki zarówno pracodawcy jak i pracownika. Dlatego też, zarówno jedni jak i drudzy powinni być czujni i regularnie się z tymi zmianami zapoznawać. W 2013 roku bez rewolucyjnych zmian, chodź co niektóre są ciekawe. Obejmują one głównie zmianę kwoty wynagrodzenia minimalnego, co ma wpływ na podwyższenie innych świadczeń płacowych, które ustalane są w oparciu o tę wartość. Zmiany dotyczą również drobnych ułatwień w zakładaniu firmy, dni wolnych od pracy itp.

Od 1 stycznia 2011 roku obowiązywała zasada zgodnie, z którą jeżeli święto przypadało w dniu wolnym od pracy to nie obniżało to wymiaru czasu pracy i pracownicy byli pozbawieni możliwości   uzyskania dnia wolnego od pracy w tygodniu jeżeli święto przypadało w sobotę.

Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 roku sygn. akt K 27/11 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1110) od początku obecnego roku nastąpił powrót do starych zasad sprzed 2011 roku i jeżeli jakieś święto będzie przypadało w sobotę to pracownikowi będzie w zamian przysługiwał dzień wolny od pracy w tygodniu. Zmiana ta w rzeczywistości dotknie nas dopiero od przyszłego roku, ponieważ w tym roku żadne święto nie przypada w sobotę.

Ciekawą zmianą ułatwiającą życie pracowników jest o wiele łatwiejsze potwierdzanie prawa do opieki zdrowotnej. Od początku roku potwierdzanie prawa do opieki zdrowotnej będzie się odbywało za pomocą numeru PESEL. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pracownik będzie zobowiązany okazać dokument ZUS RMUA , legitymację ubezpieczeniową lub oświadczenie.

Od 2013 roku została podwyższona płaca minimalna z 1500 do 1600 zł brutto. Zmiana ta dotyczy tylko pracowników najniżej zarabiających, ale którzy otrzymują wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze. Jeżeli więc pracownik otrzymuje wynagrodzenie minimalne i do tego jeszcze premie regulaminowe to nie musi mieć automatycznie podwyższanego wynagrodzenia. Nie uwzględnia się tu jednak nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych przysługujących w związku z odejściem na emeryturę i wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Razem z podwyższeniem wynagrodzenia minimalnego, podwyższeniu ulegają też inne świadczenia płacowe. Wynagrodzenie pracownika w pierwszym roku pracy (ogólny staż pracy) nie może byćniższe niż 80% kwoty wynagrodzenia minimalnego, czyli w tym roku nie może być niższe niż 1280 zł. Maksymalna wysokość odprawy pieniężnej dla pracownika zwalnianego z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w tym roku wynosi 24 000 zł (nie może przekroczyć

15-krotnego minimalnego wynagrodzenia. Od stycznia 2013 roku zwiększy się również  minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - nie może być niższa od kwoty stanowiącej 30% minimalnego wynagrodzenia, czyli od stycznia 2013 r. – 480 zł. Wyższy będzie również od teraz dodatek za pracę w porze nocnej ( pora nocna obejmuje godziny od 21 do 7 rano). Dodatek ten wynosi 20%  stawki godzinowej wynikającej z wynagrodzenia minimalnego w danym roku.

Senat przyjął bez poprawek ustawę z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, w której uchylony został art. 209 k.p. i pkt 1 przepisu art. 283 ? 2 k.p. Dzięki tym zmianom przedsiębiorcy rozpoczynający dopiero swoją działalność nie będą już musieli powiadamiać o rodzaju i zakresie prowadzonej działalności okręgowego inspektora pracy i państwowego inspektora sanitarnego. Do tej pory w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności pracodawca miał obowiązek powiadomić na piśmie powyższe organy o miejscu i rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku groziła kara od 1000 zł do nawet 30 000 zł.

czlonkowie klubu